گروه کاربران لینوکس مشهد

سیاست طبقه‌بندی اعضا

این سند بر اساس سیاست طبقه‌بندی اسناد یک سند درجه دو محسوب می‌شود.

۱. امتیازدهی به اعضا

۱.۱ حضور در جلسات

هر جلسه ۱ امتیاز تا سقف ۱۰ امتیاز. حضور مداوم در جلسات بر امتیازدهی این بخش تاثیری نداشته و امتیازات را می‌توان به ازای هر بار شرکت در جلسه (۱ امتیاز) برای کاربران منظور کرد.

۱.۲ ارائه سمینار

هر سمینار ۴ امتیاز تا سقف ۲۰ امتیاز

۱.۳ کمک‌های مادی

این کمک ها می‌تواند به شکل‌های مختلفی همچون کمک‌های نقدی و یا کمک‌های دیگری همچون کمک‌های تجهیزاتی و یا خدماتی تقسیم شوند. امتیاز این‌گونه کمک‌ها به دلیل نوع خاص خود به صلاحدید گروه راهبران لاگ تا سقف ۱۰ امتیاز برای هر عضو می‌تواند در نظر گرفته شود

۱.۴ فعالیت‌ها

رهبری یکی از فعالیت‌های گروه ۱۰ امتیاز و تا سقف ۲۰ امتیاز تنها برای مدیران فعالیت‌های مذکور

۲. طبقه‌بندی اعضا

۲.۱ عضو موقت

هر نفر با اولین حضور فیزیکی در جلسه به یک عضو موقت گروه تبدیل می‌شود. اعضای موقت حق شرکت در انتخابات گروه راهبران را ندارند.

۲.۲ عضو عادی

هر عضو موقت با ادامه فعالیت و کسب حداقل ۴ امتیاز که معادل حضور در چهار جلسه لاگ و یا ارائه یک سمینار می‌باشد، به یک عضو عادی گروه کاربران تبدیل شده و به عضویت وبسایت گروه در می‌آید.

۲.۳ عضو رسمی

هر عضو با حداقل ۳۰ امتیاز به عضو رسمی لاگ تبدیل می‌شود.

۲.۴ عضو فعال

هر یک از اعضای رسمی و عادی که از ۸ جلسه‌ی عمومی پیش از روز رای‌گیری اعضای راهبران، در حداقل ۶ جلسه حضور داشته باشد به عنوان عضو فعال طلقی می‌شوند.