گروه کاربران لینوکس مشهد

طبقه‌بندی اسناد

کلیه اسناد تعریف شد در گروه کاربران لینوکس مشهد به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند که هر یک معرف درجه اهمیت و نحوه دسترسی کاربران به آنها را برای تغییرات لازم مشخص می‌کند

انواع اسناد طبقه‌بندی شده

1. سند درجه یک

این اسناد از بالاترین درجه اهمیت در گروه برخوردار است که رعایت و عمل به تمامی مفاد آن برای همه اعضا ضروری و واجب می‌باشد. هرگونه تغییر در اسنادی با این درجه از اهمیت نیازمند موافقت تمامی اعضای گروه راهبران بوده و پس از تغییر اصلاحات مورد نظر نیازمند اکثریت آرای کاربران فعال و رسمی برای تائید خواهد بود

2. سند درجه دو

این اسناد از درجه اهمیت کمتری نسبت به اسناد درجه یک برخوردار است ولی عمل به آن برای تمامی اعضای گروه لازم و ضروری است. تغییرات لازم در این اسناد تنها نیاز به رای اکثریت اعضای گروه راهبران دارد

3. سند درجه سه

این اسناد از پائین ترین درجه اهمیت در گروه برخوردار است و بیشتر نقش راهنمائی و پیش‌برد اصول‌مند تر فعالیت های لاگ را دارد و ضرورتی در اجرای آنها وجود ندارد. این اسنادتوسط تمامی اعضای فعال و رسمی گروه قابل ویرایش می‌باشند که مدیریت رفع اختلافات در نسخه‌های مختلف آن بر عهده گروه راهبران خواهد بود. مدیریت گروه راهبران در این اسناد نیز تنها جنبه مدیریتی و رفع اختلافاتی دارد و لزوما به معنی دخالت مستقیم گروه راهبران در تعیین چنین اسنادی نیست

نحوه تغییر درجه بندی اسناد

اسناد درجه یک تنها قابل تصحیح بوده و نمی‌توان آن ها را به درجات پائین تری انتقال داد. برای تغییر درجه اهمیت اسناد درجه دو به یک سند درجه یک نیاز به آرای تمامی اعضای گروه راهبران و اکثریت آرای اعضای فعال و رسمی لاگ می‌باشد. همچنین برای تغییر درجه اهمیت یک سند درجه دو به یک سند درجه سه نیز نیاز به اکثریت آرای اعضای گروه راهبران می‌باشد.

لیست اسناد طبقه‌بندی شده

فهرست اسناد طبقه‌بندی شده‌ی گروه کاربران لینوکس مشهد در سند فهرست اسناد، که یک سند درجه سه محسوب می‌شود، موجود است.