گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش سومین جلسه گروه راهبران سال ۸۸

جلسه سوم گروه راهبران سال ۸۸ پنجشنبه ۲۴اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه که تمام اعزای راهبران حضور داشتند،مشکلات سایت بررسی و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ شد.جلسه حدود ۹۰دقیقه ادامه داشت.
بزودی تمام مصوبات راهبران در بخش جدید وب سایت قرار داده خواهد شد.