گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۹۸م

جلسه ۹۸م گروه کاربران در ساعت ۱۷ روز شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با حضور تعدادی از اعضای آن در شرکت معیار گستر توس برگزار شد موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

پخش فیلم (TED.com) اختراعی که یک هنرمند دربند را رها کرد

Video Subtitle)

نکته خط فرمانی بیژن ابراهیمی

معرفی دستور stat: از دستور stat برای نمایش وضعیت فایل یا فایل سیستم استفاده میشود

SYNOPSIS
    stat [OPTION]... FILE...

در مثال‌های زیر نمونه‌ای از خروجی این دستور را مشاهده خواهید کرد:

خروجی دستور stat برای دریافت متاداده‌های یک فایل:

(echo ~ $) stat /etc/resolv.conf 
 File: `/etc/resolv.conf'
 Size: 38     Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 821h/2081d Inode: 279140   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2012-04-29 08:54:56.310426822 +0430
Modify: 2012-04-29 08:54:54.425927010 +0430
Change: 2012-04-29 08:54:54.425927010 +0430

خروجی دستور stat برای دریافت متاداده‌های یک دایرکتوری:

stat /etc
 File: `/etc'
 Size: 4096    Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: 821h/2081d Inode: 258561   Links: 114
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2012-04-29 09:12:07.693926966 +0430
Modify: 2012-04-29 08:51:47.021926766 +0430
Change: 2012-04-29 08:51:47.021926766 +0430

خروجی دستور stat برای دیافت متاداده‌های فایل سیستم (مونت شده):

stat /etc
 File: `/etc'
 Size: 4096    Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: 821h/2081d Inode: 258561   Links: 114
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2012-04-29 09:12:07.693926966 +0430
Modify: 2012-04-29 08:51:47.021926766 +0430
Change: 2012-04-29 08:51:47.021926766 +0430
(echo ~ $) stat /
 File: `/'
 Size: 4096    Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: 821h/2081d Inode: 2      Links: 21
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2012-04-28 10:22:04.426149617 +0430
Modify: 2012-04-09 19:41:04.943829929 +0430
Change: 2012-04-09 19:41:04.943829929 +0430

خروجی دستور stat قابل قالب‌بندی شدن میباشد. برای این منظور میتوان از پارامتر c استفاده کرد:

stat -c "%a %u:%g %n" /etc/*.conf
644 0:0 /etc/adduser.conf
644 0:0 /etc/ca-certificates.conf
644 0:0 /etc/debconf.conf
644 0:0 /etc/deluser.conf
644 0:0 /etc/discover-modprobe.conf
644 0:0 /etc/ffserver.conf
640 0:108 /etc/fuse.conf
644 0:0 /etc/gai.conf
644 0:0 /etc/gssapi_mech.conf
644 0:0 /etc/hdparm.conf

در مثال بالا پارامتر های زیر:

%a   نمایش مجوز فایل به صورت اکتال
%u   نمایش شناسه کاربر مالک فایل
%g   نمایش شناسه گروه مالک فایل
%n   نام فایل

برای اطلاع بیشتر از انواع فرمت‌بندی به راهنمای دستور مراجعه کنید:

$ man stat

تعریف یک alias برای نمایش فایل ها و پوشه به صورت مجوز اوکتالی آنها:

vim ~/.bashrc
  [append the following lines in your ~/.bashrc file, if you use BASH]
  alias las="stat -c '%a %u:%g %n' ./*"

حال میتوان با دستور معادل las خروجی زیر را پوشه فعلی در خط فرمان گرفت:

(echo wallpapers $) las
644 1000:1000 ./20475-nightmare.jpg
644 1000:1000 ./22463-SpiriT.jpg
644 1000:1000 ./22470-Boney-Penguin.jpg
644 1000:1000 ./22474-drNo.011_r_3.png
644 1000:1000 ./22477-g5.lim.jpg
644 1000:1000 ./22486-star.jpg
644 1000:1000 ./biggytux.jpg
644 1000:1000 ./BIG.jpg

آشنایی با روشهای تبدیل دی‌وی‌دی به قالب‌های کم‌حجم به صورت حرفه‌ای مرتضی فخرائی

DVD Ripping

Transcoding or converting DVDs to video files without losing much of its quality.

Tools

 • transcode: http://transcoding.org/
 • DVDRip: http://www2.exit1.org/dvdrip/
 • k9copy: http://k9copy.sourceforge.net/
 • h264enc: http://h264enc.sourceforge.net/
 • ...: https://duckduckgo.com/?q=dvd+ripping+linux

h264enc

A well written interactive shell script that uses mplayer's mencoder program and
x264 codec to do the job. It can also create matroska files.

After install/download run:

$ h264enc -sc

to check if the dependencies you need are all there. Put DVD in the drive and run:

$ h264enc -scan

and see what you got in that DVD. You can also try:

$ mplayer -dvd-device $your_dvd_device_here dvd://$track_number

to find the track that should be used.

Now, DVD can be converted directly using h264enc or by first dumping it to a raw
mpeg video file and converting that file with h264enc. In dumping method you first
need to run:

$ mplayer dvd://$track_number -dumpstream -dumpfile $movie_name_dumpfile.vob

h264enc needs at least two options to run. First the passmode and then the preset.
For more information do RTFM! (https://duckduckgo.com/?q=!wiki+RTFM). For example:

$ h264enc -2p -p hq

will excute the program in 2-pass mode with High Quality preset and helps with a
step by step guide through the rest of the ripping and transcoding process. And that's it. h264enc is interactive, very intutitive itself and has a good manpage!

Good luck.

[[ !author acathur acathur@lavabit.com ]]

این جلسه در ساعت ۱۹ خاتمه یافت