گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۶‌م

جلسه ۶۶‌م مشهدلاگ در پنج‌شنبه، ۱۵‌م اردی‌بهشت ۱۳۹۰ و با حضور ۵ نفر از اعضای آن تشکیل شد!

بحث آزاد

در این جلسه تماماً به پرسش و پاسخ‌های لینوکسی پرداخته شد...