گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد

جلسه ۶۴ انجمن لینوکس مشهد با حضور ۱۲ نفر از اعضا در چهار‌شنبه ۲۰‌م فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شد.

خط فرمان: شناسایی قطعات سخت‌افزاری

در این جلسه دستورهای خط فرمان lshw و lspci و dmidecode که برای شناسایی قطعات سخت‌افزاری است معرفی شد.

روت‌کیت‌ها (RootKit)

همچنین ارا‌ئه‌ای با موضوع روت‌کیت و انواع روت‌کیت‌ها و برنامه Rkh که برنامه‌ای آزاد و اپن‌سورس برای تشخیص و شناسایی روت‌کیت‌هاست ارائه شد.

مقدمات انتخابات راهبران

در انتهای جلسه برنامه ریزی برای انتخاب زمان جلسات و همچنین هماهنگی برای انجام انتخابات راهبران انجام شد.