گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۴۱‌م مشهدلاگ

جلسه چهل و یکم پس بتاریخ ۱۵مرداد ۸۸ و درحالی برگزار شد که گروه بمدت ۱ماه هیچ جلسه‌ای را برگزار نکرده بود. جلسه حدود ساعت ۱۷ در پارک ملت آغاز شد، اخبار و توضیحات کوتاهی در مورد سه وب سایت فارسی و تازه تاسیس در مورد kde ، Debian و opensuse سرآغاز جلسه چهل و یکم بود.

پس از آن یک نکته‌ی خط فرمان توسط مجید رمضانپور توضیح داده شد. محمدمظفری نیز توضیحاتی در رابطه با دو توزیع =======

نکته خط فرمانی مجید رمضانپور

پس از آن یک نکته‌ی خط فرمان توسط مجید رمضانپور توضیح داده شد.

آشنایی با توزیع‌های OpenSUSE و RedhatEnterprise محمد مظفری

محمدمظفری نیز توضیحاتی در رابطه با دو توزیع OpenSuse و RedhatEnterprise Linux داد.

بحث آزاد

پس از آن و تا ساعت ۱۹ حاضران در جلسه که به ۱۵نفر می رسیدند بحثهایی در رابطه با دنیای نرم افزار آزاد مطرح نمودند.