گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

بنا به برنامه از پیش تعیین شده یکی دیگر از سری جلسات مرتب گروه کاربران لینوکس مشهد در مکان دائمی خود واقع در هتل پارس مشهد برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور حدود ۱۵ نفر از اعضا دائمی برگزار شد ابتدا حضار به بحث و تبادل نظر راجع به آخرین اخبار دنیای متن باز پرداختند تا بدین ترتیب جلسه خود به خود رسمیت خود را با حضور همه اعضا بدست آورد.

پس از آن همانطور که پیش بینی شده بود آیین نامه پیش نهادی برای پیوستن گروه به سازمان ملی جوانان مورد بحث و بررسی کامل قرار گرفت.طوری که یکی از اعضا گروه راهبران متن آیین نامه و مزایا و معایب احتمالی را شرح می داد و بقیه دوستان در مورد کم و کیف ماجرا نظر می دادنند.رای گیری که هم اکنون در وب سایت لاگ در حال برگزاری حاصل تصویب همان جلسه و در ادامه بحث و گفتگوهای انجام گرفته می باشد.

پس از آن آقای مومنی نکته خط فرمان جلسه را به طور کامل شرح دادند.این نکته استفاده از دستورات axel & wget بود.این دو دستور کمک شایانی در دانلود کردن فایلها توسط خط فرمان می کنند.

نهایتا گروه های مختلف به بحث های کوچک باقیمانده کارگروه ها از جلسات پیش پرداختند و راس ساعت مقرر جلسه به اتمام رسید.