گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۳۳ام گروه

این جلسه در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۸ با حضور اعضای گروه در محل برگذاری جلسات اغاز شد.

بحث آزاد

در این جلسه اعضای گروه به بحث در مورد تاریخچه، توزیع‌ها و میزکارهای مختلف در گنو/ لینوکس پرداختند.

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت.