گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۲۸ و ۱۲۹ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسات  با حضور چندی از دوستان آغاز شد و به بحث پیرامون مسائل مربوط به همایش ادامه پیدا می کرد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از:

بحث آزاد

هر یک از دوستان با ارئه نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با همایش در جهت هر چه بهتر کردن آن کوشا بودند . هماهنگی های لازمه برای روز همایش هم با دوستان حاضر در جلسه صورت گرفت و قرار شد که دوستان هر کدام بنا به وظیفه محوله خود در روز همایش ایفای نقش کنند . همچنین قرار شد تا با دوستانی که در جلسه حضور پیدا نکرده بودند هم هماهنگی های لازمه صورت گیرد .

این جلسات در ساعت ۷:۴۵ پایان می گرفت .