گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۲۲ ام گروه کاربران لینوکس مشهد

اعضا در این جلسه در ساعت مقرر در دانشگاه امام رضا (ع ) حضور پیدا کردند .

بحث آزاد

حاضران در این جلسه به بحث پیرامون بالابردن سطح کیفی جلسات و برنامه های آینده گروه پرداختند و ارايه ای از سوی اعضا صورت نگرفت.

این جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ به پایان رسید .